ÖZYEĞİN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yayımlandı
06 Temmuz 2020 09:01

6 Temmuz 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı: 31177

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık programında yürütülen eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık programındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İngilizce hazırlık programı: Özyeğin Üniversitesi İngilizce hazırlık programını,

b) Mütevelli Heyeti: Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Öğrenci hizmetleri: Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Birimini,

ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

d) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu: Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ı) Yüksekokul Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

i) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl

MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok on altışar haftalık iki dönemden oluşur. Kayıt günleri ve derslerin tatil olduğu günler bu sürelere dâhil değildir. Dersler, dönem esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.

(2) Ayrıca, en az altı haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere yaz okulu düzenlenir.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdür.

Düzeyler

MADDE 6 – (1) İngilizce Hazırlık Programı sırasıyla A2 (başlangıç), B1 (orta) ve B2 (ileri) düzey olmak üzere üç düzeyden oluşur.

(2) Her bir düzeyin süresi bir dönemdir. Her bir düzeyin haftalık ders saati, 20 saatin altında kalmamak şartıyla, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

Yaz okulu

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak düzeyler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Yaz okuluna İngilizce hazırlık programında derslere kayıtlı olarak öğrenime devam eden öğrenciler katılabilir.

(2) Yaz okulu öğrenim ücreti, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin yarısıdır. Ancak, programa A2 (başlangıç düzeyi)’den başlayıp ilk akademik yılın bahar dönemi sonu itibarıyla B1 (orta) düzeyi başarıyla tamamlamış öğrencilerden yaz okulu öğrenim ücreti alınmaz.

Öğrenim süresi

MADDE 8 – (1) İngilizce hazırlık programının normal öğrenim süresi bir akademik yıl, azami öğrenim süresi iki akademik yıldır. Hazırlık sınıfı eğitimini azami süre içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

(2) İngilizce hazırlık programında geçirilen süreler lisans öğrenimi süresinden sayılmaz.

(3) İlişiği kesilen öğrencilerin, Üniversiteden ilişikleri kesildiği tarihten itibaren üç yıl içinde Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihleri Üniversite akademik takviminde belirlenen İngilizce yeterlik sınavlarının üçüne katılma ile Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dış sınavlardan herhangi birinin sonuç belgesini sunma hakları vardır. İngilizce yeterlik sınavından veya dış sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, Üniversiteye yeniden kayıt yaptırarak ilgili lisans programında derslerine başlayabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İngilizce Yeterlik ile İlgili Esaslar

İngilizce seviye tespit sınavı

MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisans diploma programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini tespit etmek için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen sınavdır. İngilizce seviye tespit sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alanlar, İngilizce yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. İngilizce yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 65 puan alanlar, lisans diploma programlarına başlarlar. Bu sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.

(2) Sınavlara katılmayan veya sınavlardan belirtilen yeterli puanları alamayanlar, lisans programına başlayamazlar ve İngilizce hazırlık programına alınırlar. Öğrencilerin İngilizce hazırlık programında öğrenime başlayacakları düzey, sınav sonuçlarına göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerince belirlenen koşulları sağlayanlar, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından akademik yılın başında, güz dönemi sonunda ve bahar dönemi sonunda düzenlenen İngilizce yeterlik sınavlarına alınırlar.

(2) İkinci akademik yılda İngilizce hazırlık programı derslerine kayıtlı olarak veya dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsünde eğitimlerine devam eden azami öğrenim süresi sona eren öğrenciler, aynı akademik yılın bahar dönemi sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavına girer.

(3) İngilizce yeterlik sınavının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

Lisansüstü öğrenciler

MADDE 11 – (1) Lisansüstü diploma programlarına başvuran adayların sağlamaları gereken İngilizce yeterlik koşulu ve bu koşulu sağlamayanların İngilizce hazırlık programına kabullerinde, 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programlarında İngilizce yeterlik koşulu

MADDE 12 – (1) Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programları için İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.

(2) Öğrenciler, öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programlarında kayıt sırasında verilen İngilizce seviye tespit sınavına katılırlar. İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrenciler, sınav sonucunda belirlenen düzeylere yerleştirilirler.

(3) İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden güz ve bahar dönemleri sonlarında İngilizce hazırlık sınıfına devam etme veya lisans programına başlama taleplerine ilişkin tercih toplanır. Öğrenciler tercihlerine göre İngilizce hazırlık programına devam ederler veya lisans programına başlarlar.

(4) İngilizce yeterlik sınavından en az 65 puan almış veya 13 üncü madde hükümlerinden herhangi birini yerine getirmiş öğrenciler, öğrenim dili İngilizce olan derslere kayıt olabilirler.

(5) İngilizce hazırlık programını tamamlamadan lisans programına başlayan öğrenciler, akademik yıl içinde düzenlenen İngilizce yeterlik sınavlarına başvuru yaparak katılabilirler.

İngilizce hazırlık programından muafiyet

MADDE 13 – (1) En az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında öğrenim görüp, orta öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar ve mezuniyetinin üzerinden en çok iki yıl geçmiş olanlar.

(2) Son iki yıl içinde, YÖK ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce yeterlik sınavlarının birinden, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, kabul edildikleri lisans diploma programlarına başlarlar.

(3) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren sınavın kendi geçerlik süresini aşmamak kaydıyla üç yılın geçmemiş olması, sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar ile İlgili Esaslar

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödeyerek ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamlayarak Üniversiteye kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, ilgili dönem derslerinin başlamasını izleyen ikinci haftanın son iş gününe kadar, mazeretlerinin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygun görülmesi koşuluyla, gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara katılamaz, derslerden not alamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin öğrenim ücreti ve varsa ek bursları kesilir, ancak geri dönmek üzere başvurulması halinde burslar tekrar tahsis edilir ve bu öğrenciler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt olacağı akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler. Kayıtsız olarak geçen süreler öğrencinin giriş yılında ilan edilen burs sürelerine sayılır. Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(4) Kayıtsız öğrenciler, dersler başlamadan önce Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler. Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler, kayıt yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları öğrenim programına tabi olurlar.

Dışarıdan hazırlanan öğrenciler

MADDE 15 – (1) Durumları aşağıda belirtilen öğrenciler, İngilizce dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirmek üzere dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsüne geçmek için başvurabilirler:

a) Birinci akademik yılın sonunda İngilizce hazırlık programını başarılı olarak tamamlayamayanlar.

b) Azami öğrenim süreleri içinde herhangi bir dönem B2 düzeyi başarıyla tamamladıkları halde İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayanlar.

(2) Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsüne geçmek için başvuruda bulunan öğrenciler, bu statüde bulunacakları süreye ait ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin yarısını öderler. B2 düzeyini başarı ile tamamladıkları halde İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmez.

(3) Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra dışarıdan hazırlanma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler.

(4) Öğrencilerin dışarıdan hazırlanarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, iade edilmez veya sonraki ücretlerine mahsup edilmez. Dışarıdan hazırlanma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(5) Dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsünde geçirilen süreler, öğrenim sürelerine sayılır.

(6) Dışarıdan hazırlanan öğrenciler, ikinci akademik yılın bahar dönemi sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavına girerler. Bu öğrencilerden B2 düzeyini başarılı olarak tamamlamış olanlar, ikinci akademik yılın bahar dönemi sonuna kadar düzenlenen tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler.

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, ailevi, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim ve beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile birlikte Yabancı Diller Yüksekokuluna başvururlar.

(3) Kayıt dondurma başvuruları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrenciler, toplamda en fazla iki dönem için kayıt dondurabilirler. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresine sayılmaz. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler kayıt dondurma başvurusu yapamazlar.

(4) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını ödemesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, iade edilmez veya sonraki ücretlerine mahsup edilmez. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, ders kayıtları başlamadan önce yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu şekilde, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem için ödemiş olduğu öğrenim ücreti, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür. Kayıt donduran öğrencilerden kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin İngilizce seviyeleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan bir sınav sonucu ile tespit edilir. Öğrenciler tespit edilen düzeylerine göre eğitimlerine devam ederler.

(6) Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurulması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülükleri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 17 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirerek ayrılmak isteyen öğrenciler, Öğrenci Hizmetleri Birimine başvurarak ayrılma işlemlerini başlatabilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurduklarında varsa Üniversiteye karşı olan yükümlülüklerini tamamladıkları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını ödemesi gerekir ve herhangi bir iade yapılmaz.

(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre ücret iadesi yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(6) Öğrencinin ders kayıt süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersleri için dersten çekilme (W) işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirmesi ile İlgili Esaslar

Danışmanlık

MADDE 18 – (1) İngilizce Hazırlık Programında, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla öğrencinin kayıtlı olduğu dersin öğretim elemanlarından biri danışman olarak görev yapar.

Devam yükümlülüğü

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, bulundukları düzeyin toplam ders ve uygulama saatinin en az% 80’ine katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin bir düzey süresince derslere devamsızlığı; Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle alınan sağlık raporları ve disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılma dâhil hangi gerekçe ile olursa olsun toplam% 20’yi aşamaz.

(2) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler, düzey sonunda yapılan sınavlara alınmaz ve bulundukları düzeyden başarısız sayılır.

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Ara sınavların yapılacağı tarihler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. İngilizce seviye tespit sınavı, İngilizce Yeterlik sınavı ve düzey değerlendirme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Öğrenciler, sınavlara girmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan başarısız sayılırlar. Ancak, ani hastalık ve beklenmedik hallerde sınavlara giremeyen öğrencilerin durumu, Yüksekokul tarafından değerlendirilir. Mazeretleri geçerli görülenler için Yüksekokul tarafından uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret sınavı düzenlenir. İngilizce yeterlik sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

(3) Sınav kâğıtları, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Yabancı Diller Yüksekokulunda saklanır ve beşinci yılın sonunda imha edilir.

Sınavlara itiraz

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren, en geç üç iş günü içinde, yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurarak sınav kâğıtlarının tekrar incelenmesini isteyebilir. Yabancı Diller Yüksekokulu incelemesini yaparak sonuç ile ilgili kararını, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde verir.

Notlar

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin ders ve sınavlardaki başarı düzeyleri, başarılı (S) veya başarısız (U) notlarından biri ile gösterilir.

(2) Notlar, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, akademik takvimde notların ilanı için belirtilen tarihlerde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır. Öğrencilerin isteği üzerine kendilerine aldıkları dersleri, notları ve akademik durumlarını gösteren not döküm belgesi (transkript) düzenlenir. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not döküm belgesinde gösterilir.

(3) İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Herhangi bir döneme ait notlarda yapılacak olan değişiklikler, notların ilanını izleyen on iş günü içinde yapılır.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 23 – (1) A2 ve B1 düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler bir sonraki düzeye geçerek öğrenimlerine devam ederler. İngilizce Hazırlık Programında başarılması gereken en son düzey B2 düzeyidir.

(2) Bir düzeyden başarısız olan öğrenci bu düzeyi tekrar eder.

(3) A2, B1 ve B2 düzeyini başarıyla tamamlamak için öğrencilerin sağlaması gereken koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu belirler ve her akademik yılın başında duyurur.

(4) B2 düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. B2 düzeyini güz veya bahar dönemi sonunda tamamlayanlar, ilgili dönem sonunda; yaz okulu sonunda tamamlayanlar, izleyen akademik yılın başında düzenlenen İngilizce yeterlik sınavına girerler. İngilizce yeterlik sınavında başarılı olan veya bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre İngilizce düzeyleri yeterli bulunan öğrenciler lisans diploma programlarına başlar; başarılı olmayan öğrenciler B2 düzeyi yeniden okuyarak veya derslere devam etmeyip dışarıdan hazırlanarak dönem sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavlarına girerler. B2 düzey sonu başarı notu 80 ve üzeri olan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavından muaf olarak izleyen dönemden itibaren lisans diploma programlarına başlarlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 24 – (1) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde disiplin cezası alan öğrencilerin burs ve öğrencilik haklarıyla ilgili işlemler, Senato tarafından belirlenen Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Hakları esaslarına göre yapılır.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 25 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrencilerin ödeyecekleri ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanabilecek öğrenim ücreti muafiyet bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversite tarafından kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencinin ilgili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde öğrenim ücreti, burs ve burs koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Yaz okulu öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

Tebligat

MADDE 26 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu ile Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 24/3/2014 tarihli ve 28951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.

egitimbulteni.com
Bu haberin tüm hakları egitimbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER