MAZERET İZNİ KULLANIRKEN ALINAN RAPORUN MEMURUN İZİN HAKLARINA ETKİSİ

Devlet memurları, mazeret izni kullandıkları dönemde kısa ya da uzun süreli hastalık raporu da alabilmektedirler.
08 Ekim 2019 08:27

Mazeret izni kullanmakta olan memurun hastalık raporuna istinaden hastalık izni kullandığı durumlarda, göreve ne zaman başlayacağı ve rapor nedeniyle kullanamadığı mazeret izinlerini daha sonra kullanıp kullanamayacağı konusunda tereddüt oluşabilmektedir.

Öte yandan, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte “Yıllık izinde hastalık raporu alınması” hali düzenlenmiş olup, mazeret izninde hastalık raporu alınması haline ilişkin herhangi bir düzenleme ise söz konusu değildir.

Devlet memurlarının mazeret izni hakkı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, malî ve sosyal haklarına dokunmaksızın, memurların bazı hallerde mazeret izni kullanabilmesine imkan tanımıştır.

Kanundaki belirlemelere göre, memurların mazeret izni kullanabilecekleri haller ile izin sürelerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Mazeret hali

Mazeret izni süresi

Doğum mazeretinde

Kadın memur, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni kullanabilir. Çoğul gebelikte, doğum öncesi 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir.

Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde beklenen doğum tarihinden önceki 3 haftaya kadar çalışmaya devam edebilir ve bu durumda, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası 8 haftalık analık izin süresine eklenir.

Erken doğum halinde, doğum öncesi kullanılamayan analık izni süresi doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Eşi doğum yapan memura 10 gün izin verilir.

Çocuk mazeretinde

Doğum yapan memura, çocuğun yaşıyor olması kaydıyla, analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı ay günde üç saat, ikinci altı ay günde birbuçuk saat süt izni verilir.

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memura ve memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi hâlinde memur olan eşe, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süre ile izin verilir. (bu izin, evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da verilir)

Kadın memur, doğum sonrası analık izni süresi sonunda, çocuğun yaşıyor olması kaydıyla isteği halinde analık izni bitiminde başlamak üzere ve ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir.

Çocuğu engelli doğmuş olan veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğunun engellilik durumu tespit edilen kadın memur, çocuğun hayatta olması kaydıyla, doğum sonrası analık izni bitiminde başlamak üzere ve ayrıca süt izni verilmeksizin, istemesi halinde 12 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memur ile memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi halinde memur olan eş, çocuğun tesliminden itibaren kullanabilecekleri 8 haftalık mazeret izninin bitiminden itibaren, ilk çocuk için iki ay, ikinci çocuk için dört ay, sonraki çocuklar için ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

Doğumda veya doğum sonrasında (doğum sonrası analık izni olarak belirlenen süre içerisinde) annenin ölümü halinde, memur olan babaya analık izni süresi bitimine kadar izin verilir.

En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğu (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanan memura, hastalık raporuna dayalı olarak bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilir. (Anne ve babanın her ikisinin de memur olması durumunda, izin aynı anda sadece birisi tarafından kullanılabilir ve yıl içerisinde her ikisinin bu sebeple kullanacağı mazeret izni süresi toplamı 10 günü geçemez.)

Evlenme mazeretinde

Kendisi ya da çocuğu evlenen memura 7 gün izin verilir.

Ölüm mazeretinde

Eşi ya da çocuğu ölen memura 7 gün izin verilir.

Eşinin ya da kendisinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde memura 7 gün izin verilir.

Diğer mazeretlerde

Doğum, çocuk, evlenme veya ölüm mazeretleri dışındaki herhangi bir mazeretle izin isteyen memura; bir takvim yılında toptan veya bölümler halinde, 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

Zorunlu hallerde memura (öğretmenler hariç) yeniden 10 güne kadar izin verilmesi de mümkün olabilmekle birlikte, ilk 10 günlük süreyi aşan kısım memurun yıllık izninden düşülür.

Mazeret izni kullanırken hastalık izni kullanan memurun göreve başlaması

Mazeret izni kullandığı dönemde hastalık izni kullanan memurun ne zaman göreve başlayacağı, kullanmakta olduğu izinlerin süresine göre değişebilmektedir.

a-Mazeret izninin kullanılmayan süresinden daha kısa süre hastalık izni kullanılması:

Bu durumda, memur hastalık izni bitiminde hemen görevine başlamak zorunda değildir. Memur, hastalık izni kullanmaya başladığı tarih itibariyle kalan mazeret izni süresinden, kullandığı hastalık izni süresi düşüldükten sonra kalan süre kadar mazeret izni kullanarak görevine başlayabilir.

Örneğin, 10 gün mazeret izni alan memur, 3 gün izin kullandıktan sonra 5 gün hastalık izni kullanırsa, ardından 2 gün daha mazeret izni kullanabilir.

b-Mazeret izninin kullanılmayan süresi ile aynı süre kadar hastalık izni kullanılması:

Bu durumda, memur hastalık izni bitiminde görevine başlamak zorundadır.

Örneğin, 10 gün mazeret izni alan memur, 3 gün izin kullandıktan sonra 7 gün hastalık izni kullanırsa, hastalık izni bittiğinde görevine başlar.

c-Mazeret izninin kullanılmayan süresinden daha uzun süre hastalık izni kullanılması:

Bu durumda, memur hastalık izni bitiminde görevine başlamak zorundadır.

Örneğin, 10 gün mazeret izni alan memur, 3 gün izin kullandıktan sonra 8 hastalık izni kullanırsa, hastalık izni bittiğinde görevine başlar.

Hastalık izni nedeniyle kullanılamayan mazeret izinlerinin daha sonra kullanılması

Mazeret izni kullandığı dönemde hastalık izni kullanan memur, aldığı mazeret izninin bir kısmını kullanamamış olmaktadır.

Bu durumda, memurunyeri.com olarak, mazeret izninin;

**Doğum, çocuk, evlenme ve ölüm mazeretlerine istinaden verilmiş olması durumunda, hastalık izni nedeniyle kullanılmayan mazeret izni sürelerinin daha sonra kullanılmayacağını,

**Doğum, çocuk, evlenme ve ölüm mazeretine dayanmayıp, amir ve kurumların takdirinde verilmiş olması durumunda, hastalık izni nedeniyle kullanılmayan izin süresinin, amir ve kurulların takdirinde yeniden kullanılmasının mümkün olabileceğini

değerlendirmekteyiz.

MEMURUN YERİ

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER