HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Hakkari Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı
06 Temmuz 2020 08:46

6 Temmuz 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı: 31177

YÖNETMELİK

Hakkari Üniversitesinden:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hakkari Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hakkari Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer danışmanları: Merkezin kariyer danışmanlarını,

c) Merkez (HÜKAGEM): Hakkari Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve gelecek beklentileri doğrultusunda, Üniversitenin koşulları ölçüsünde kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında yönlendirme yapmak.

b) Üniversitenin öğrencilerinin kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla Üniversitenin öğrencilerinin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme yapmak.

c) Üniversitenin öğrencilerini profesyonel yaşama hazırlayarak Türkiye’nin insan kaynakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak.

ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı ve yönetimi alanında araştırmalar yapmak.

d) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Üniversitede bulunan diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak vermek.

e) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmaları yapmak.

f) Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını artırarak onların profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektöre sunmak ve onaylanan önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.

b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına kariyer planlama ve geliştirme amaçlı danışmanlık ve koçluk hizmeti vermek.

c) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına yönelik, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Üniversitede bulunan diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek.

ç) Üniversitenin öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve test dışı tekniklerin uygulanması ile bunların sonuçlarının yorumlanmasını sağlamak.

d) Üniversitenin öğrencilerinin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, burslar ile lisansüstü programlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama ve yönetimi faaliyetleri ile ilgili çalışan öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi gibi birimlerle ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

f) Üniversitenin imkânları doğrultusunda, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

g) Üniversite ve iş hayatı arasında kurulacak işbirlikleri ile staj imkânlarını geliştirmek ve Üniversitenin öğrencilerini iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek Üniversitenin öğrencilerinin ilgili tarafları tanımalarını sağlamak.

ğ) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

h) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki araştırmaları ve projeleri izlemek.

ı) Üniversitenin Kampüsüm İş Yerim Eğitim Modeli (CO-OP Eğitim Modeli) kapsamında öğrencilerin iş tecrübesi ve uygulamalarını, oluşturulacak alt birimler veya faaliyeti yürüten mevcut birimlerle koordineli olarak yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür istediğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini Rektöre sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak, toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birimlerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.

f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ğ) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektöre sunmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler dahil olmak üzere yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

g) Merkezin yıllık faaliyet ve raporlarını değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulundan da en az iki üye olmak üzere, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimi olan Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları, istekleri halinde ilgili öğrenci ve mezun kulüp, dernek ve vakıf temsilcileri, kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyeler dahil olmak üzere en fazla on beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanı

MADDE 14 – (1) Üniversite öğrencisi adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına bireysel ve grup düzeyinde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak, iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar hakkında bireysel düzeyde destek vermek ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak üzere; kariyer planlama konusunda uzman, Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel veya uzmanlar ya da Üniversite dışından kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzmanlar arasından kişiler, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından kariyer danışmanı olarak görevlendirilebilir.

Kariyer danışmanının görevleri

MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda, öğrenci adayları, öğrenciler, mezunlar ve çalışanların kariyer gelişimlerine destek olmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Öğrenciler ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma tekniklerini öğretmek.

ç) Öğrenciler ve mezunlara mülakat provaları yapmak.

d) Öğrenciler ve mezunları iş hayatına hazırlamak.

e) Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştırmak.

f) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.

egitimbulteni.com
Bu haberin tüm hakları egitimbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER