ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı
06 Temmuz 2020 08:44

6 Temmuz 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı: 31177

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Fakülte: Atılım Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerini,

c) Merkez: Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları multidisipliner iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında toplum için sağlıklı yaşam konusunda (beslenme, sağlığın yükseltilmesi, egzersiz ve benzeri) uygulama ve araştırma yapmak, bilimsel danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, topluma, Üniversite çalışanlarına ve öğrencilere ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamak.

b) Araştırmacıların ulusal ve uluslararası destekli multidisipliner çalışma yapmalarını teşvik ederek, temel bilimlerin ve klinik bilimlerin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek.

c) Tamamlayıcı tıp uygulamaları içerisinde hastaların en çok fayda gördüğü ve talepte bulunduğu vücut akupunkturu ile kulak akupunkturu yapmak.

ç) İlaç ve zehirlenme danışma hizmetleri programı çerçevesinde ilaç kullanımı ve zehirlenmelere karşı danışmanlık hizmeti vermek.

d) Sigara ile mücadele kapsamında sigarayı bırakmak isteyen bireylere destek olmak.

e) Toplumun yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak bireye yönelik kişisel egzersiz programı oluşturmak ve bu hususta topluma hizmet vermek.

f) Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılar konusunda toplumu bilinçlendirmek ve enfeksiyonlar konusunda topluma eğitim hizmeti vermek.

g) Ailelere genetik konularda danışmanlık hizmeti vererek toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

ğ) Biyokimyasal değerleri inceleyerek bireyleri doğru yönlendirmek, kronik hastalıklarda hastaların biyokimyasal verilerini takip ederek hastalıklarının seyri konusunda bu kişileri bilinçlendirmek.

h) Merkezde istihdam edilecek diyetisyenler tarafından Merkeze başvuracak değişik yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumdaki bireylerin beslenme yönünden değerlendirilmesi, enerji harcamalarının saptanması, buna göre bireylere özel diyet planları hazırlanması, diyet planları konusunda eğitilmesi ve izlenmesi, eğitimde kullanılacak materyallerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ı) Yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmeye bağlı gelişebilen kronik hastalıkların önlenmesi konusunda beslenme rehberlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak.

i) Üniversite bünyesinde sunulan yiyecek, içecek hizmetlerinin besin değeri ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, toplu beslenme hizmetlerinde menü planlama konusunda danışmanlık vermek.

j) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tedavide kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını tamamlayıcı terapileri ve terapötik ürünlerin geliştirilmesine yönelik inovatif çalışmalar yapmak.

k) Fizyoterapi ve rehabilitasyona gereksinim duyan bireylerde terapi ve sağlıklı kişilerde koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygulayarak, halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen konularda araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

l) Üniversite öğrenci, personeli ve topluma yönelik sağlık taramaları yapmak ve hastalıklara ilişkin risk saptanan bireylere yönelik eğitim ve danışmanlık yapmak.

m) Hemşirelik hizmetleri sorunlarına yönelik politika geliştirmeye destek olmak ve interdisipliner etkileşimi arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.

n) Kronik hastalığı olan çocuk ve aileleri için danışmanlık hizmetleri kapsamında hastalığın yönetim sürecinde aileler ve çocuklarının karşılaştıkları sorunların çözümüne destek olmak,  hastalığa uyum, gelişimsel dönem özelliklerinin bilinmesi, kardeşlerin desteklenmesi gibi psikososyal gereksinimleri karşılamak.

o) Ebeveynlerin doğuma ve ebeveynliğe hazırlanması,  ebeveynlere doğum, doğum sonu dönem ve yenidoğan bakımı ile ilgili konularında bilgi ve beceri kazandırmak, ebeveynliğe ilişkin bilgileri değerlendirerek gerekli eğitimler vermek.

ö) Aile danışmanlığı hizmetleri kapsamında aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan anlayışla bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük, değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmet sunmak ve ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler vermek.

p) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları ve bilim insanları ile iş birliği yaparak ortak projeler üretmek.

r) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayınlamak.

s) Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik sağlıklı yaşam ile ilgili konularda etkinlikler planlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

ş) Kamu/özel kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

t) Üniversite öğrencilerinin multidisipliner ve interdisipliner bilimsel projelerde yer almasına katkıda bulunmak.

u) Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının stratejik kararları doğrultusunda bilimsel çalışmalar yaparak kanıta dayalı veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunmak.

ü) Kongre, panel, seminer, kurs gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ve sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Personel ihtiyacını belirleyip, Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden birer öğretim üyesi belirlenerek müdür yardımcısı olarak üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi bittiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği görevleri yapar.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekreteryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en az beşi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporu ile plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Müdürün önereceği proje grubu veya birimler ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar almak, bu grup veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanlarında kararlar almak.

d) Müdürün getireceği konular hakkında karar vermek.

e) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek, sonuçlarını yıllık faaliyet raporu şeklinde Üniversite Senatosunun bilgisine sunmak.

f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

g) Gerektiğinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlıklarının önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen ikişer öğretim üyesi ve Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşlardan Rektör tarafından görevlendirilen iki temsilci olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

egitimbulteni.com
Bu haberin tüm hakları egitimbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER